Ketel Kwestie: onderdak in aparte stichting

Achtergrond |
21 maart 2019 |
Leestijd ± 5 tot 7 minuten

De kwestie van de lekkende frituurketels, wordt losgekoppeld van vakvereniging ProFri en het Nederlands Frituurcentrum. Tijdens een extra algemene ledenvergadering van ProFri in december is besloten dat er een aparte Stichting Ketelkwestie in het leven wordt geroepen. De komende maanden moet de oprichting een feit worden. De stichting krijgt onder meer tot taak om het onderzoek voort te zetten naar de aard en omvang van de ketellekkages bij hoogrendementovens.

Zoals eerder vermeld in bondsblad Frituurwereld, kwam het probleem van lekkage van frituurketels naar voren uit de eerste fase van het bakwandonderzoek dat de vakvereniging bijna twee jaar geleden startte (zie ook de Tijdbalk Ketelkwestie op bladzijde 39 en 40). Het besluit om de kwestie los te koppelen van ProFri volgt op een gerechtelijke uitspraak. Op 1 november oordeelde de rechter dat ProFri vier uitspraken over frituurketels van QBTEC/Kiremko, onder andere gedaan in bondsblad Frituurwereld, moest rectificeren.

Publiekelijk

De rechter stelde echter ook dat “indien het juist is dat QBTEC frituurinstallaties op de markt brengt waarvan de ketels van slechte kwaliteit zijn, zodat zij gaan lekken, dit in beginsel een misstand is die publiekelijk aan de kaak mag worden gesteld”. ProFri geeft het complete dossier over aan de nieuw op te richten Stichting Ketelkwestie. De verwachting is dat op z’n vroegst aan het einde van dit jaar het onderzoek gereed zal zijn. Gedupeerden kunnen zich nog altijd melden en meewerken aan het onderzoek door een vragenlijst in te vullen. ProFri zal hun eventuele dossiers doorzetten naar de nieuwe stichting. De komende maanden zal meer duidelijk worden over de structuur en financiering van de stichting.

Financiën

Vanwege onvoorziene juridische kosten als gevolg van de ketelkwestie, stelde ProFri een nieuwe begroting voor 2019 op. Deze is tijdens de extra ledenvergadering eveneens goedgekeurd. ProFri kon de begroting sluitend maken onder meer doordat bestuursleden gedurende drie jaar afzien van het innen van presentiegelden en reisvergoedingen. Hieronder tref je een chronologisch overzicht aan van de gebeurtenissen tot nu toe.

Overzicht: Tijdbalk Ketelkwestie

De weg die vakvereniging Profri bewandelde i.z. de lekkende ketels waarmee haar achterban veelvuldig wordt geconfronteerd. Een overzicht van wat nu de ketelkwestie is geworden.

2012 – 2015
Sinds de oprichting van ProFri in 2012 komen er signalen binnen van leden die kampen met lekkende frituurketels, maar een structureel probleem wordt nog niet herkend. Later toen het aantal signalen toenam werd gedacht dat dit kwam omdat de vereniging door steeds meer ondernemers gevonden werd.

Voorjaar 2016
ProFri krijgt steeds meer signalen uit de markt; via het secretariaat, op de sociale media, tijdens regionale ledenbijeenkomsten en bezoeken aan bedrijven wordt het probleem steeds duidelijker en wordt het een vast agendapunt tijdens de bestuursvergaderingen.

juni 2016
Buiten het gezichtsveld van professioneel friturend Nederland beklaagt de Belgische verdeler van Kiremko/QBTEC zich in een brief aan het bedrijf over het ongewoon grote aantal ketellekkages. Vervolgens dagvaardt de (nu voormalige) verdeler QBTEC.

september 2016
Het probleem van lekkende ketels wordt besproken in een vergadering tussen het bestuur en de toenmalige Adviesraad van ProFri.

november 2016
Bestuur besluit tot het houden van een onderzoek en geeft de directeur van ProFri de opdracht om dit via het Nederlands Frituurcentrum te gaan organiseren.

maart 2017
Directeur van ProFri brengt tijdens een gesprek met partner QBTEC over de organisatie van het eerste lustrum van de vakvereniging, het voorgenomen onderzoek ter sprake.

voorjaar 2017
Het voorgenomen onderzoek wordt besproken tijdens de regionale ledenbijeenkomsten.

juni 2017
Het bakwandenonderzoek wordt middels een persbericht officieel aangekondigd en gepubliceerd in Frituurwereld 4. Ondernemers kunnen zich voor het onderzoek aanmelden via ww.frituurcentrum.nl/ bakwandenonderzoek. De aanmelding was tevens bedoeld om een beeld te krijgen naar de schaalgrootte van het probleem.

najaar 2017
Uit de aanmeldingen blijkt al snel dat ketellekkages breder voorkomen, maar vooral bij een bepaald type HR-ketels van QBTEC’s merk Kiremko.

oktober 2017
De Belgische ketelkwestie komt in beeld bij de directeur en het bestuur van ProFri.

november 2017
Bestuur ProFri gaat naar België om zich te laten informeren door de Belgische verdeler van Kiremko en brengt aldaar een bezoek aan een opslagruimte waar honderden HR-ketels van Kiremko zijn opgeslagen die allemaal lekkages vertonen bij de warmtepinnen. Het bestuur krijgt er tevens inzage in een onderzoeksrapport van een Belgische deskundige.

december 2017
Bestuur ProFri informeert samen met haar directeur in een persoonlijk gesprek de directie van QBTEC over haar bevindingen en uit naar aanleiding van haar bezoek aan België haar zorgen over de grootschaligheid van het probleem. Het bestuur geeft in dit gesprek aan dat ze zich verder gaat beraden over de vervolgstappen en mogelijke publicatie van haar bevindingen.

ook in december 2017
Een tussenvonnis van de rechtbank in Utrecht over de bevoegdheid van de rechter om te oordelen in de kwestie omtrent ketellekkage tussen Kiremko/ QBTEC en zijn voormalige Belgische verdeler. De rechter acht zich bevoegd naar Belgisch recht te oordelen en neemt de zaak in behandeling.

begin 2018
Directie en bestuur van ProFri onderzoeken de juridische mogelijkheden om tot een regeling te komen voor de gedupeerde ondernemers in Nederland en wil hierover in overleg treden met de directie van QBTEC. Er begint een periode van contacten en overleg.

februari 2018
Er vinden twee gesprekken plaats, maar beiden verlopen moeizaam en leiden tot irritaties. ProFri wil het ketelprobleem verder aan de kaak stellen en tot publicatie overgaan, maar partijen besluiten om over de kwestie eerst nog verder te praten.

juni 2018
Er ontstaat vertraging, maar partijen komen op voorstel van ProFri overeen om met juristen erbij te gaan praten om te komen tot een regeling. Echter loopt het gesprek vast omdat er volgens de advocaat van QBTEC geen groot probleem bestaat met haar ketels en dit ook niet erkend wordt door QBTEC.

zomer 2018
In de weken die volgen lukt het partijen niet om uit de impasse te komen. Het bestuur van ProFri komt tot de slotconclusie dat er geen toenadering meer mogelijk is en kan zij niets anders dan haar bevindingen delen met haar achterban en gaat over tot publicatie in onder andere het vakblad Frituurwereld.

augustus 2018
Rechtbank Utrecht wijst vonnis in de zaak tussen Kiremko/QBTEC en zijn (voormalige) Belgische verdeler over de frequent voorkomende ketellekkage. De rechtbank oordeelt dat de verdeler de zaak te laat aanhangig maakte om nog verhaal te kunnen halen over een eventuele fabricagefout.

september 2018
Nu het bestuur van ProFri niets anders restte dan het zoeken van de publiciteit, besteedt de vakvereniging in het bondsblad Frituurwereld voor het eerst uitgebreid aandacht aan lekkages aan de HR-ketels van QBTEC/Kiremko.

ook in september 2018
QBTEC spant tegen ProFri een kort geding aan voor de rechtbank in Den Bosch. Het bedrijf eist op vier punten RECTIFICATIE van de publicatie. In verband met het kort geding besluit het bestuur van ProFri om tijdens de jaarvergadering van maandag 24 september en het Frituurwereld Event terughoudend te zijn over de ketelkwestie en past het programma hierop aan.

november 2018
De rechter in Den Bosch stelt QBTEC in het gelijk en VEROORDEELT ProFri en het Nederlands Frituurcentrum als uitgever van het bondsblad Frituurwereld tot rectificatie. ProFri mag de ketelkwestie aan de orde stellen, maar de beschikbare data/onderbouwing zijn (nog) onvoldoende. Aldus de rechter.

december 2018
Wegens het ontbreken van financiële middelen gaat de vereniging NIET IN BEROEP tegen de uitspraak van de rechter. Tijdens een extra Algemene Ledenvergadering besluiten de leden van ProFri tot de oprichting van een APARTE STICHTING KETELKWESTIE die in eerste instantie het lopend onderzoek gaat voortzetten.

eerste helft 2019
OPRICHTING voorzien van de Stichting Ketelkwestie.

tweede helft 2019
Het streven is erop gericht om eind 2019 het bakwandenonderzoek af te ronden. Vervolgens zal door het bestuur van de stichting gekeken worden of een ketelclaim wel of niet haalbaar is. Mogelijk komen partijen tussentijds nog tot een regeling voor gedupeerde ondernemers, waardoor langdurige juridische procedures vermeden kunnen worden.

OPROEP

Vakvereniging ProFri roept alle professionele frituurondernemers op om (ongeacht het merk van hun bakwand of frituuroven) mee te werken aan het vervolgonderzoek. Voor deelname aan dit onderzoek is het niet vereist om lid te zijn van de vakvereniging. Ook frituurondernemers die (nog) geen problemen hebben ervaren met hun ketels, bakwand of frituuroven, worden opgeroepen om mee te doen aan het onderzoek.
In afwachting van de oprichting Stichting Ketelkwestie kan de vragenlijst nog steeds worden ingevuld op www.frituurcentrum.nl/bakwandenonderzoek. Indien uit het onderzoek blijkt dat er ook structurele problemen zijn bij andere merken, dan vraagt het bestuur van ProFri aan het bestuur van de stichting om ook met deze fabrikanten hierover in gesprek te gaan. Mochten ondernemers in aanloop naar de oprichting van de stichting met een of meerdere lekkende ketels worden geconfronteerd, dan wel andere problemen krijgen met hun bakwand/frituuroven, dan kunnen zij dit nu nog melden bij het secretariaat van de vakvereniging ProFri of het Nederlands Frituurcentrum.

Dit artikel is reeds eerder verschenen in Frituurwereld Editie 11 – Voorjaar 2019