Bakwandonderzoek: alarmerende resultaten

Achtergrond |
21 september 2018 |
Leestijd ± 3 tot 5 minuten

In opdracht van ProFri startte het Nederlands Frituurcentrum een jaar geleden een onderzoek naar bakwanden/frituurovens. ProFri wilde inzichtelijk krijgen hoe de ervaring van ondernemers is met hun frituurovens, het hart van ieder professioneel frituurbedrijf. Tijdens bijeenkomsten en gesprekken met ProFri-leden en discussies op Frietbook en andere sociale media gaven frituurondernemers regelmatig te kennen dat ze kampen met kapotte en lekkende ketels.

Dit feit, de klachten over lekkage, was voor de vakvereniging een belangrijke drijfveer voor het opstarten van een bakwandenonderzoek. Via de website van het Nederlands Frituurcentrum konden sinds de zomer van 2017 frituurprofessionals zich aanmelden voor het onderzoek. Er werd een eerste inventarisatie gedaan wie wel en wie geen problemen heeft met zijn of haar bakwand. Indien men problemen had, werd om een korte toelichting gevraagd.

Veel lekkages

Uit de aanmeldingen heeft de vereniging geconcludeerd dat er een groot probleem bestaat met de hoog rendement-ketels (HR) van Kiremko. Er zijn ook frituurprofessionals die zich hebben aangemeld die in het bezit zijn van bakwanden van andere fabrikanten. Echter, het verkennend onderzoek heeft uitgewezen dat deze bakwanden relatief gezien in veel mindere mate lekkages vertonen.

Belangrijke oorzaak

Intussen hebben ProFri en het Nederlands Frituurcentrum het verkennend onderzoek afgerond. De klachten met betrekking tot lekkende ketels inzichtelijk gemaakt. Het verkennend onderzoek wees uit: verreweg de meeste klachten over en problemen met lekkende ketels betreffen HR-gasketels van het merk Kiremko. De fabrikant heeft bevestigd dat het aantal klachten en garantieclaims met betrekking tot lekkende ketels ook naar zijn eigen mening te hoog is.
Enkele jaren geleden heeft de fabrikant het ontwerp van de ketels aangepast, maar gebleken is dat dit het probleem niet heeft verholpen. Ook deze nieuwe ketels van Kiremko tonen hetzelfde gebrek. Alleen op een iets andere plaats. Vorig jaar heeft de fabrikant opnieuw het ontwerp aangepast. Of er nu echt geen lekkages meer ontstaan door het ontwerp moet de tijd gaan uitwijzen.

Schaderegeling

ProFri heeft de fabrikant uitgenodigd om over een passende oplossing in gesprek te treden. Deze gesprekken met de fabrikant moeten leiden tot een redelijke oplossing. Zowel voor de gedupeerde frituurondernemers die in het verleden te maken hebben gehad met lekkende Kiremko-ketels als voor frituurondernemers die daarmee mogelijk in de toekomst zullen worden geconfronteerd. Als het probleem niet wordt opgelost, zal de schade voor frituurondernemers verder toenemen. Verkennend onderzoek geeft sterke aanwijzingen dat het niet de vraag is of de betreffende ketels gaan lekken, maar wanneer. ProFri steunt de visie van de gedupeerde frituurondernemers: hoogwaardige ketels van deze prijs/kwaliteit dienen bij een normaal gebruik en regulier onderhoud gedurende hun “natuurlijke en economische” levensduur deugdelijk te functioneren.
ProFri streeft naar een redelijke oplossing voor alle in het verleden, heden of de toekomst gedupeerde frituurondernemers. ProFri ijvert voor een regeling waarmee gedupeerden onder meer schadeloos worden gesteld voor schade die het gevolg is van lekkende ketels. Daarnaast streeft ProFri naar een realistische garantie voor de HR-ketels van Kiremko, die past bij de aard van het product en de economische levensduur daarvan.

Problemen in België

ProFri heeft in de tussentijd ook kennis genomen van een technisch onderzoek naar de lekkages van de ketels van het merk Kiremko bij frituurondernemers in België. Dit onderzoek is uitgevoerd door een deskundige in opdracht van de, inmiddels voormalige, Belgische dealer van Kiremko. Deze deskundige heeft vastgesteld dat ook in België geleverde Kiremko-ketels bodemlekkages vertonen. Tevens heeft de deskundige geconstateerd dat er een verband bestaat tussen de vorm, omvang en posities van de lekken én de positie van de branders.
Het onderzoek van de Belgische deskundige wordt door de fabrikant van Kiremko ketels niet erkend. Eind vorig jaar bezocht het bestuur van ProFri een opslagruimte van de Belgische dealer, waar honderden ketels van Kiremko zijn opgeslagen. De vereniging heeft vastgesteld dat deze ketels lekkages vertonen op dezelfde plaats als bij de ketels in ons land.

Dringende oproep!

De resultaten van het verkennend onderzoek van de vakvereniging en van het onderzoek van de Belgische deskundige zijn alarmerend. Het baart de vereniging zorgen dat de fabrikant het probleem van lekkende Kiremko-ketels niet voluit erkent. Ondertussen blijft een groot aantal frituurondernemers last van lekkages houden en lijden ze als gevolg hiervan schade. De vereniging wil aan deze praktijk een eind maken. Het bestuur van ProFri zet zich ervoor in om het probleem in overleg met de fabrikant op te lossen. Indien dit overleg niet tot het gewenste resultaat leidt, overweegt ProFri in het belang van alle gedupeerde frituurondernemers vervolgmaatregelen te treffen.

Vakvereniging ProFri roept alle professionele frituurondernemers op om (ongeacht het merk van hun bakwand of frituuroven) mee te werken aan het vervolgonderzoek. Voor deelname aan dit onderzoek is het niet vereist om lid te zijn van de vakvereniging. Ook frituurondernemers die (nog) geen problemen hebben ervaren met hun ketels, bakwand of frituuroven, worden opgeroepen om mee te doen aan het onderzoek.
Indien uit het vervolgonderzoek blijkt dat er ook structurele problemen zijn bij andere merken, dan gaat ProFri ook met deze fabrikanten hierover in gesprek. Mocht je lopende het vervolgonderzoek met een of meerdere lekkende ketels worden geconfronteerd, dan wel andere problemen krijgen met je bakwand/frituuroven, neem dan direct contact op met het secretariaat van de vakvereniging.

Ketelkwestie op ALV

Tijdens de Algemene Ledenvergadering van ProFri op maandag 24 september (Frituurwereld Event in Houten) worden de resultaten van het verkennend onderzoek en het vervolgonderzoek verder toegelicht. Er is gelegenheid tot het stellen van vragen. Frituurprofessionals kunnen zich vóór de bijeenkomst aanmelden via de website van vakvereniging ProFri of het Nederlands Frituurcentrum. Voor wie nog geen lid is van ProFri is dit misschien wel hét moment om lid te worden.

www.profri.nl | www.frituurcentrum.nl | secretariaat: 040-7200 900

Dit artikel is eerder gepubliceerd in het magazine Frituurwereld nummer 9 – Najaar 2018

BELANGRIJK
LEES OOK DE RECTIFICATIE