Wat moet je doen bij ketellekkage?

Achtergrond |
21 december 2019 |
Leestijd ± 3 tot 5 minuten

Stichting Ketelkwestie i.o. blijft de aandacht vestigen op het probleem van falende frituurketels als gevolg van lekkage. Steeds regelmatiger wordt de stichting geconfronteerd met verhalen van ondernemers, die hierdoor met hun bedrijfsvoering in de knel komen.

Ten behoeve van gedegen documentatie, blijft de stichting- in-oprichting aanvullende informatie verzamelen; de organisatie zal het bakwandenonderzoek afronden dat door vakvereniging ProFri in gang is gezet. Indien fabricagefouten van structurele aard aantoonbaar worden gemaakt, komt het mogelijk tot een collectieve claim bij ovenfabrikanten wegens “vermeende constructiefouten”. Uit een eerder uitgevoerd verkennend onderzoek, kwamen resultaten naar voren dat ketellekkages voorkomen bij meerdere merken en dat vooral bepaalde types HR-ketel (hoog rendement) vaker vroegtijdig mankementen vertonen dan andere ketels. Althans, eerder dan verwacht op grond van de gemiddelde levensduur. Tijdens veldonderzoek is herhaaldelijk gebleken, dat de lekkage bij deze specifieke type ketels plaatsvindt rond de gloeipinnen aan de onderkant, vlakbij de brander. De oorzaak van lekkage kan ook, of kan mede, te wijten zijn aan gebruik dat niet overeenstemt met de voorschriften. Het uitgebreide bakwandenonderzoek dat vorig jaar door het Nederlands Frituurcentrum in opdracht van ProFri in gang is gezet, wordt onder verantwoordelijkheid van de stichting afgerond en moet duidelijkheid geven over de mogelijke oorzaak/oorzaken.

Is er sprake van groter brandrisico?

De Stichting Ketelkwestie i.o. geeft aan, dat onderzoek naar de oorzaak en omvang van vermoedelijk vroegtijdig falen van de frituurketels niet de enige missie is die het zichzelf stelt. Hoewel de stichting erkent dat de bewijsvoering lastig zal zijn, wil men ook het mogelijke brandrisico aan de orde stellen. Uit de mond van enkele installateurs werd vernomen, dat het risico dat er brand ontstaat door lekkage vrijwel nihil is vanwege de ingebouwde technologie om de veiligheid te garanderen. Toch zijn er aanwijzingen dat niet uitgesloten mag worden, dat ketellekkage in een aantal gevallen wél tot (bijna)brand leidde. De Stichting Ketelkwestie i.o. heeft verder het voornemen inzichtelijk te maken welke impact dit mogelijk verhoogde brandrisico heeft op een eventuele dekking door verzekeraars.

Is nog wel sprake van hoog rendement?

Omdat de lekkage zich vooral manifesteert bij frituurovens met een hoog rendement, zal de stichting in zijn onderzoek trachten in beeld te krijgen of de belofte van een hoog rendement (nog) wel wordt waargemaakt in de praktijk. Dit is belangrijk, gezien de vermoede relatie van de lekkage met de constructie van de HR-pinnen, die nu in sommige type ketels worden weggelaten.

Lekkage komt bij weigering aan het licht

Of ketels wel of geen lekkage vertonen, kan niet preventief worden vastgesteld. Dit is namelijk alleen waar te nemen door vrijwel de gehele bakwand te ontmantelen. Vaak komt een lekkage aan het licht doordat de frituurketel dienst weigert; de ketel start niet op door een foutmelding die gelinkt is aan het interne veiligheidssysteem. Lekkage wordt soms ook ontdekt tijdens een onderhoudsbeurt. Recentelijk werd in verband met brandrisico een bakwand door de monteur volledig buiten werking gesteld; de ondernemer kon niet anders dan zijn zaak tijdelijk sluiten. Bij de stichting is ook een voorval bekend, waarbij de ondernemer zelf koos voor sluiting van zijn zaak; de veiligheid voor het gezin in de bovenliggende woning kon niet worden gewaarborgd.

Wat moet je doen? Adviezen van Stichting Ketelkwestie i.o.:

• Houd een logboek bij. Noteer data en tijden van alle gebeurtenissen vanaf het moment dat je met storingen te maken krijgt die mogelijk wijzen op lekkage. Voeg bij je dossier ook alle folders, offertes, facturen, garantiebewijzen, handleidingen, onderhoudscontracten, reparatiebonnen en andere papieren die je hebt over de frituuroven in kwestie. 
• Het komt regelmatig voor dat de ondernemer zelf en/of zijn medewerkers als boosdoener worden aangewezen, omdat de oven niet volgens de voorschriften zou zijn gebruikt. Aanvaard op geen enkele wijze (hetzij mondeling, hetzij anderszins) de verantwoordelijkheid voor het ketelfalen.
• Maak foto’s als de installateur aan het werk gaat met het vervangen de ketel(s). Zowel van het grote geheel (om impact zichtbaar te maken) als van details (plek van lekkage). Om de eventuele lekkage bij de pinnen te kunnen vaststellen en vast te leggen via foto’s, moet eerst de brander worden verwijderd (zie uitleg bladzijde 18 in FW-13).
• Sommige fabrikanten geven de monteurs of de installateurs met wie zij werken de strikte opdracht de kapotte ketels mee te nemen; soms wordt zelfs gepoogd het maken van foto’s te verhinderen. Denk goed na of je de ketel(s) wel wilt afstaan. Het is per slot van rekening jouw bezit, dat wellicht ooit kan dienen als bewijsstuk. Zorg in elk geval voor de eerder genoemde foto’s. Lees nauwgezet de opdrachtbevestiging die je voorafgaand aan de ketelwissel meestal krijgt voorgelegd. Hierin staat mogelijk dat de kosten die in rekening worden gebracht inclusief inname is van de oude ketel.
• Vervanging van een lekkende ketel die niet binnen de garantie valt, kost minstens enkele duizenden euro’s. Het kan lonen over de hoogte van de prijs in discussie te gaan met de leverancier of fabrikant.
• Werk mee aan het bakwandenonderzoek en vul de online-vragenlijst zo volledig mogelijk in. Meld je aan als lid van vakvereniging ProFri en word participant van de stichting. Je weet dan dat je belangen in deze heikele kwestie zo goed mogelijk worden behartigd.

Om haar werk naar behoren en zorgvuldig te kunnen uitvoeren, is het van belang dat de Stichting Ketelkwestie kan beschikken over zoveel mogelijk data en informatie. Kijk op de onderstaande website hoe je mee kunt doen aan het onderzoek en hoe je participant kunt worden van de stichting. Spoor je collega-frituurders aan (ook als ze géén problemen ervaren met hun ketels) om mee te werken aan het onderzoek. Voor vragen en advies, bel de hulplijn van de Stichting Ketelkwestie i.o. via 040-7200900 (optie 3).

http://www.stichtingketelkwestie.nl

Dit artikel is reeds eerder verschenen in Frituurwereld Editie 14 – Winter 2019-2020