8 prangende vragen en antwoorden over loonsverhoging per 1 januari 2023

Actueel |
21 december 2022 |
Leestijd ± 2 tot 4 minuten

Op 1 januari 2023 gaan de lonen flink omhoog. Deze forse stijging komt doordat naast de indexatie er ook een bijzondere verhoging van 8,05% wordt ingevoerd. Dit betekent dat het minimumloon ruim 10% stijgt. Voor medewerkers van 21 jaar en ouder gaat het minimumloon van € 1.756,20 omhoog naar € 1.934,40.

De stijging van het minimumloon werkt ook door in de loontabel van de horeca-cao. Het basisloon voor de loongroepen I, II en III komt op het bedrag van het wettelijke minimumloon. Hierdoor is het verschil tussen loongroepen III en IV op 1 januari 2023 minimaal. Ook de afgeleide jeugdlonen met de cao-jeugdloonpercentages gaan evenredig omhoog.

Let op: In de horeca zijn twee cao’s van toepassing. Ben je als werkgever aangesloten bij het Nederlands Horeca Gilde (NHG) of ben je werkzaam bij een bedrijf dat is aangesloten bij deze werkgeversvereniging, dan is onderstaande informatie voor jou niet van toepassing. Kijk in dat geval op de website van NHG. Voor beide cao’s geldt dat de lonen fors omhoog gaan.

Bekijk hier de CAO Horeca loontabel per 1 januari 2023

Acht prangende vragen en antwoorden voor werkgevers die vallen onder de Horeca cao die tot stand is gekomen tussen Koninklijke Horeca Nederland (KHN), werkgeverszijde en CNV Vakmensen.nl en FNV Horeca, werknemerszijde:

1. Wie heeft er recht op de periodieke verhoging?

Vanaf 1 januari 2023 heeft de vakvolwassen vakkracht met een feitelijk loon tussen het basis- en het eindloon op 31 december van het jaar ervoor jaarlijks recht op een loon bij de volgende periodiek van 2%. De periodieken zijn verwerkt in de loontabellen. Zie: Loontabellen horeca-cao.

Een werknemer is vakvolwassen wanneer hij 21 jaar of ouder is.

De voorwaarde voor de periodieke verhoging is dat de medewerker op 1 januari 2023 ten minste een vol kalenderjaar in dienst is geweest als vakkracht in dezelfde bedrijfsfunctie, bij dezelfde werkgever.

2. Wanneer is er geen recht op een periodieke verhoging?

Je bent geen periodieke verhoging verschuldigd als de medewerker op 31 december van het jaar ervoor een salaris op of boven het eindloon heeft of wanneer de medewerker twee jaar op rij matig of onvoldoende functioneert op basis van de beoordeling van artikel 4.5 van de cao.

3. Wie heeft er recht op de cao verhoging?

Vanaf 1 januari 2023 hebben medewerkers die vakkracht zijn met een feitelijk loon tussen het basis- en het eindloon én op het eindloon op 31 december van het jaar ervoor recht op een 2% cao verhoging.

Extra voorwaarde:
Wanneer de medewerker vakvolwassen vakkracht is én op 31 december van het jaar ervoor een loon boven het eindloon heeft geldt er een extra voorwaarde. Deze medewerker heeft enkel recht op de 2% cao verhoging als hij of zij minstens 24 maanden lang in dienst is op 1 januari 2023.

4. Hoe pas ik de verhogingen op het loon toe?

Wanneer een medewerker aan bovenstaande eisen voldoet is het belangrijk eerst de periodieke verhoging volgens de opvolgende periodiek toe te passen en daarna pas de cao verhoging van toe te passen. Eigenlijk is er geen rekenmachine meer nodig voor het toepassen van de verhogingen. Er is namelijk een systematiek opgenomen in de loontabellen, voor een uitgebreide uitleg van de systematiek zie: Hoe moet ik de nieuwe periodieken toepassen voor mijn personeel?

5. Hebben vakkrachten in schaal 1 en 2 ook recht op de loonsverhoging per 1 januari?

Vakkrachten in schaal 1 en 2 die het basisloon verdienen, krijgen per 1 januari 2023 geen periodieke of cao verhoging. Zij zullen per 1 januari 2023 wel een andere verhoging krijgen, die hangt samen met het stijgen van de wettelijk minimum lonen. De nieuwe bedragen van het wettelijke minimumloon per 1 januari 2023 zijn 10,15% hoger dan het huidige minimumloon. Dat werkt door in de loontabel van de horeca-cao vanaf 1 januari 2023. De loongroepen I, II en III hebben dan een basisloon op het bedrag van het wettelijke minimumloon. Dat werkt ook door in de afgeleide jeugdlonen met de cao-jeugdloonpercentages.

Vakkrachten die meer verdienen dan het basisloon in schaal 1 en 2 krijgen er per 1 januari 2023, indien is voldaan aan de voorwaarden, een periodieke en cao verhoging bij.

6. Mijn medewerker is nog geen volledig jaar in dienst, heeft hij recht op een periodieke verhoging?

Nee, want de voorwaarde voor de periodieke verhoging is dat de medewerker minstens een jaar in dienst is in de dezelfde functie bij dezelfde werkgever. Maar let op: de medewerker moet ondanks dat er geen recht op een periodieke verhoging is, wel ingeschaald worden in een periodiek. Voor inschaling per 1 januari 2023 geldt het feitelijke loon per 31 december 2022. Dit loon wordt ingepast in de genummerde periodiek van de loontabel van 1 juli 2022 (artikel 4.11 lid 4 cao).

7. Mijn medewerker verdient boven het eindloon van de loonschaal, maar is nog geen 24 maanden in dienst op 1 januari 2023, wat nu?

De medewerker heeft op 1 januari 2023 geen recht op een cao verhoging.

8. Ik heb reeds een loonsverhoging afgesproken met mijn medewerkers, mag ik dit verrekenen met de aankomende loonsverhogingen?

Een verhoging gegeven voor 1 januari 2023 mag alleen worden verrekend indien dit uitdrukkelijk en schriftelijk is overeengekomen.

Bron: website KHN

Er zijn vast meer vragen dan deze acht. Plus -en Pro leden van vakvereniging ProFri en Plus -en Pro abonnees van het Nederlands Frituurcentrum kunnen met al hun vragen over de Horeca-cao en personeelsaangelegenheden terecht bij het secretariaat. Stel je vragen bij voorkeur per mail en voeg eventuele documenten als bijlage toe. De mailadressen zijn: info@profri.nl en info@frituurcentrum.nl.

Meer over