Stichting zoekt donateurs

Advertorial
2 september 2022 |
Leestijd ± 1 tot 3 minuten
Foto: Frans van Rooij – directeur ProFri en bestuurslid Stichting Ketel Kwestie

Het ontbreekt de Stichting Ketel Kwestie aan financiële middelen. Daarom is de stichting momenteel niet bij machte verdere actie te ondernemen in de lang spelende kwestie rond lekkende professionele frituurketels, mankementen die mogelijk zijn veroorzaakt door productie- en/of ontwerpfouten.

De Stichting Ketel Kwestie is door het Nederlands Frituurcentrum opgericht in opdracht van de Vereniging Professionele Frituurders (ProFri). Tot de oprichting is beslist door een meerderheid van de leden tijdens een extra vergadering van ProFri op 10 december 2018.

Twee rapporten

Inmiddels heeft de stichting de beschikking over een tweede onderzoeksrapport waarin wordt vastgesteld dat het vermeende ketelfalen het gevolg is van scheuren die zich vormen door vermoeiing rondom de gloeipinnen. Uit het rapport blijkt dat de oorzaak van deze vermoeiing de scherpe hoeken zijn, die tijdens de productie ontstaan bij het lassen van de pinnen aan de onderkant van de ketel.

Ontstaan van lekkages feitelijk onvermijdelijk

Ook bij normaal gebruik van frituurinstallaties ontstaan wisselende spanningen, waardoor de vermoeiingsinitiatie de genoemde scheuren kan opleveren en de ketel gaat lekken, aldus het recente rapport. Intensief en/of verkeerd gebruik zal dit proces versnellen. Ook het uitkoken van de ketels kan het proces versnellen. Volgens de onderzoeker lijkt het erop dat in het ontwerp onvoldoende rekening is gehouden met een sterke zogenaamde kerfwerking en het hiermee gepaard gaande risico op vermoeiing, die het gevolg is van de toegepaste lasgeometrie tijdens de productie.

Geheime schikking

Hoewel het laatst uitgevoerde onderzoek een frituurondernemer, wiens lekke ketel onderdeel uitmaakte van het onderzoek, heeft geholpen om met de producent te komen tot een schikking onder geheimhouding, hetgeen kan duiden op erkenning van de geschetste problematiek in het bedoelde rapport, heeft de fabrikant via zijn advocaat de Stichting Ketel Kwestie laten weten hierover niet met de stichting in gesprek te willen treden.

Intimidatie

De advocaat geeft in zijn reactie tevens aan dat het onderzoek dat is uitgevoerd door Element Materials Technology geen bewijs verschaft dat de HR-ketels van zijn cliënt ondeugdelijk kunnen zijn als direct gevolg van productiefouten. Hij stelt tevens gaarne bereid te zijn hierover met de stichting in de rechtszaal de degens te kruisen.

Donateurs

De Stichting Ketel Kwestie heeft als doel om de belangen te behartigen van professionele frituurders die schade lijden of hebben geleden door vermeende ondeugdelijke frituurketels. Het ontbreekt op dit moment de stichting aan financiële middelen om verdere stappen te zetten. De Stichting Ketel Kwestie is voor haar werk afhankelijk van bijdragen van gedupeerde ondernemers en van donaties en schenkingen. Gedupeerden en mensen die hun verhaal kwijt willen, kunnen zich melden bij het secretariaat van de Stichting. Uiteraard worden de meldingen vertrouwelijk behandeld.

Donaties zijn welkom!

NL80 INGB 0008 5176 05 t.n.v. Stichting Ketel Kwestie
De Stichting Ketel Kwestie staat bij de Kamer van Koophandel geregistreerd onder het nummer 80844359

Wil je je verhaal kwijt of aanmelden bij de stichting?

Stuur dan een email naar: info@ketelkwestie.nl

Wordt jouw frituurketel vervangen? Maak foto’s!

Bel voor advies de Stichting Ketel Kwestie via 040-7200900 (optie 3)

Klik hier voor meer informatie over de stichting