Wijzigingen Sociale Hygiëne op basis van nieuwe Alcoholwet

Achtergrond |
5 juli 2021 |
Leestijd ± 3 tot 5 minuten

Sinds 1 juli is de Drank- en Horecawet vervangen door de Alcoholwet. Voor Sociale Hygiëne heeft dat in eerste instantie maar beperkte gevolgen. Op hoofdlijnen is duidelijk wat er gaat veranderen qua regels. Daar zoomt SVH in dit achtergrondartikel op in en vertellen ze wat de gevolgen zijn voor Sociale Hygiëne, het Register en het examen en de leermiddelen.

De grootste veranderingen in de Alcoholwet:

  • De naam van de Drank- en Horecawet is veranderd naar Alcoholwet.
  • Prijsacties met meer dan 25% korting zijn niet langer toegestaan (dit geldt voor supermarkten en slijters: horeca is uitgezonderd).
  • Regels voor verkoop op afstand van alcoholhoudende dranken zijn in de wet opgenomen.
  • Strafbaarstelling volwassenen die alcohol doorgeven aan minderjarigen (‘weder-verstrekking’).
  • Uitzondering strafbaarstelling 16- en 17-jarige testkopers in het kader van toezicht.
  • Uitzondering strafbaarstelling 14- en 15-jarige vmbo-leerlingen in het kader van horecastage.
  • Intrekken Besluit eisen inrichtingen DHW (de inrichtingseisen vervallen).
  • Opheffen verbod op toegang slijter door minderjarige.
  • Bijschrijving in het Register Sociale Hygiëne is niet langer gratis maar gaat € 50,- kosten.

Nog niet alles is helder!

Een aantal zaken moet nog worden uitgewerkt in wetgeving. Dat wordt later ingevoerd. Het Ministerie van VWS heeft ervoor gekozen om de wet in delen in te voeren. “Een onhandig besluit van de politiek”, naar de mening van Ricardo Eshuis, directeur SVH. “De getrapte invoering heeft tot gevolg dat er al wel nieuwe wetgeving is die van belang is voor de horeca, zonder dat alle maatregelen concreet gemaakt zijn. Door de getrapte invoering is het onmogelijk om continu volledig actueel te zijn voor wat betreft de leermiddelen en examens. Het doorvoeren van tussentijdse wijzigingen heeft dan ook geen nut. Alleen de noodzakelijke wijzigingen die al bekend zijn, zullen op korte termijn worden doorgevoerd.” Lees hieronder daarover meer.

Landelijke Commissie Sociale Hygiëne (LCSH)

Wat ook nog niet helder is, is wanneer en hoe een nieuw Register Sociale Hygiëne wordt ingevoerd. Nu wordt het Register Sociale Hygiëne door SVH beheerd. Op termijn komt er een nieuw Register voor Sociale Hygiëne dat beheerd gaat worden door de Landelijke Commissie Sociale Hygiëne (LCSH). De reden daarvoor is dat er algemeen rijksbeleid is vastgesteld waarin is bepaald dat grote hoeveelheden persoonsgegevens niet langer door private instellingen namens de overheid beheerd mogen worden. In het SVH Register staan ongeveer 700.000 mensen geregistreerd. De overheid wil zelf dergelijke registers beheren en zo datalekken voorkomen. Dit laatste heeft geen betrekking op het SVH Register: Er is voor dit Register nooit een datalek geweest. Het Register heeft altijd naar behoren gefunctioneerd, blijkt ook uit onafhankelijk onderzoek (www.gegevensopstraat.nl).

Let op: mensen die reeds in het Register Sociale Hygiëne opgenomen zijn hoeven zich geen zorgen te maken. SVH maakt zich er sterk voor dat deze inschrijving geldig blijft. Je hoeft je dan niet opnieuw te registeren en te betalen bij de LCSH.

Het is nog onbekend wanneer de LCSH benoemd wordt en wanneer het nieuwe Register er zal zijn. Het streven is 1 januari 2022. Terwijl met de bouw van het nieuwe Register nog begonnen moet worden. Een uitdaging dus.

Leges: bijschrijving Register gaat € 50,- kosten

Met de invoering van de Alcoholwet en de LCSH zullen werkgevers en examenkandidaten die geslaagd zijn voor het examen Sociale Hygiëne merken dat er meer kosten komen. De bijschrijving gaat vanaf de komst van de LCSH ongeveer € 50,- per bijschrijving kosten. Via SVH is dat nu gratis.

Ondernemers betalen natuurlijk ook in de gemeente van hun bedrijf leges voor de vergunningen en voor een bijschrijving van een leidinggevende op de vergunning.

In de Tweede Kamer is bij de behandeling van de Alcoholwet de vraag gesteld in hoeverre de gemeentes wel terecht leges heffen. Wat dus ook nog niet duidelijk is, is in hoeverre de leges die gemeentes heffen voor de bijschrijving op een Alcoholvergunning wel ‘doelmatig’ zijn (let op: dit zijn dus niet de leges van € 50,- van de LCSH voor bijschrijving in het Register). Überhaupt is nog onduidelijk welke bevoegdheden gemeentes precies hebben bij het afgeven van vergunningen voor de horeca. Daarom zal, voordat deze wijziging in werking treedt, hier eerst nader onderzoek naar gedaan worden. Dit onderzoek zou in juni 2021 afgerond moeten zijn, conform de wens van de Tweede Kamer. Dus ook deze invoering van dit wetsonderdeel zal veel later zijn dan de ingangsdatum van 1 juli 2021.

Eindtermen Sociale Hygiëne

“SVH is onder andere verantwoordelijk voor de eindtermen Sociale Hygiëne. De commissie bij wie dit belegd is door SVH, is de Landelijke Examencommissie van SVH (LEC-SVH). Zoals gezegd, komt er een nieuw orgaan, de LCSH. De LCSH wordt ook verantwoordelijk voor het vaststellen van nieuwe eindtermen die horen bij de Alcoholwet. Echter deze commissie is er nog niet. Ook dat is onhandig, omdat er nu geen nieuwe eindtermen worden vastgesteld waardoor er een overgangsperiode komt waarin de vanaf 1 juli geldende wetgeving en inhoud van examens niet voor 100% op elkaar aansluiten”, aldus Eshuis. Opnieuw het gevolg van de getrapte invoering. De LCSH zal op zijn vroegst pas 1 januari 2022 in werking treden. Tot die tijd zullen de eindtermen Sociale Hygiëne dan ook niet veranderen.

Het SVH leermiddel en examen Sociale Hygiëne

Tot het moment dat de eindtermen zijn gewijzigd, zal het leermiddel niet worden aangepast. Wel stellen we een erratum ter beschikking waarin alle wijzigingen op een rijtje worden gezet. Zolang de eindtermen niet zijn aangepast wordt de toetsmatrijs voor het examen ook niet structureel veranderd. Er zullen wel diverse wijzigingen in de examenvragen worden aangebracht. Door deze wijzigingen sluit het examen Sociale Hygiëne zo goed als kan aan op de nieuwe wetgeving én kunnen de vragen worden beantwoord op basis van het huidige leermiddel.

De gehele examenvragendatabase is inmiddels gescreend op vragen die niet meer gesteld mogen worden op basis van de Alcoholwet. Examenvragen over bijvoorbeeld het Besluit eisen inrichtingen Drank- en Horecawet zijn geblokkeerd vanaf 1 juli en komen daarna niet meer voor in het examen. Op 1 juli zal ook de benaming van de Drank- en Horecawet in het examen worden aangepast naar: Drank- en Horecawet (nu: Alcoholwet). Omdat papieren examens twee weken voor de examendatum worden geprint, zal deze wijziging de eerste twee weken van juli nog niet zichtbaar zijn in de papieren examens. Wij zullen onze examinatoren informeren dat zij de examenkandidaten hiervan ook op de hoogte stellen. Daarnaast zullen ze de kandidaten geruststellen met betrekking tot het gegeven dat ze op basis van het SVH leermiddel alle examenvragen kunnen beantwoorden en dat ze alleen getoetst worden op zaken die ook in de Alcoholwet nog van kracht zijn.

Bron: SVH