Vervallen en verjaren van vakantiedagen

Achtergrond |
12 mei 2022 |
Leestijd ± 1 tot 3 minuten

Van de partner van ProFri

Foto: Marlieke Putmans, directeur Putmans Next Level

Vakantiedagen zijn verdeeld in wettelijke en bovenwettelijke vakantiedagen. Wettelijke vakantiedagen gelden voor iedere werknemer en omvatten vier maal de overeengekomen arbeidsduur per week. Daarnaast kan een werknemer recht hebben op bovenwettelijke vakantiedagen als dit vermeld staat in de arbeidsovereenkomst, het personeelsreglement of de cao.

In beginsel geldt voor wettelijke vakantiedagen dat deze vervallen na 1 juli in het opvolgende jaar, als deze nog niet zijn opgenomen. Deze regeling bevordert een tijdige opname van vakantiedagen, in het belang van de gezondheid van werknemers. De vervaltermijn geldt niet als redelijk aan te nemen is dat de werknemer zijn vakantiedagen niet kon opnemen, zoals door bijv. extreme drukte in de onderneming. Dan geldt een verjaringstermijn van 5 jaar.

Indien een arbeidsongeschikte werknemer zodanig arbeidsongeschikt is dat hij of zij is vrijgesteld van re-integratie dan zullen de vakantiedagen niet vervallen. Indien een werknemer (gedeeltelijk) kan re-integreren dan mag ook van hem worden verwacht dat hij vakantie opneemt en kan er wel gewoon sprake zijn van verval van vakantiedagen. Bepalend is de vraag of de werknemer van een vakantie kan genieten. Eén en ander kan ter beoordeling aan de bedrijfsarts worden voorgelegd.


Voor bovenwettelijke vakantiedagen geldt een verjaringstermijn van vijf jaar. Deze begint te lopen na afloop van het jaar waarin ze zijn opgebouwd. In tegenstelling tot vervaltermijnen kunnen verjaringstermijnen worden opgeschort. Een werknemer kan aangeven dat hij aanspraak wil blijven maken op bovenwettelijke vakantiedagen die bijna verjaren. Dan begint er een nieuwe verjaringstermijn te lopen. Bij vervaltermijnen geldt dit niet. 

Als werkgever heb je een vergaande inspanningsverplichting ten aanzien van het vervallen van vakantiedagen. Alleen indien je als werkgever kunt bewijzen dat je de werknemer erop hebt gewezen dat de vakantiedagen tijdig opgenomen moesten worden en wat de consequenties zijn wanneer dit niet gebeurt, komen de vakantiedagen te vervallen. Het is daarom belangrijk om deze inspanningsverplichting altijd uit te voeren. Het is dus van belang om de werknemer tijdig (schriftelijk) en regelmatig (minimaal één keer per jaar) op de hoogte te stellen over:

  • Het saldo openstaande vakantiedagen;
  • Dat de werknemer deze dagen vóór de van toepassing zijnde vervaldatum (of verjaringstermijn) moet opnemen;
  • Als dat niet gebeurt de dagen komen te vervallen (of verjaren).

In het kader van duurzame inzetbaarheid is het van belang om werknemers te stimuleren en in de gelegenheid te stellen om vakantie op te nemen gedurende het jaar van opbouw. Zo wordt het doel van vakantie, dus het tijdig rust nemen, gerealiseerd en voorkomen dat werknemers uitvallen wegens overbelasting.

Meer weten?

Neem dan contact met het secretariaat van ProFri. Ben je Plus- of Pro-lid van de vereniging dan kan zo nodig beroep gedaan worden op de specialistische kennis van ProFri’s HR-partner Putmans Next Level. Ben je (nog) geen lid van de vereniging, neem ook dan gerust rechtstreeks contact met ze op.