Afspraken kabinet en burgemeesters handhaving coronamaatregelen

Achtergrond |
24 september 2021 |
Leestijd ± 1 tot 3 minuten
Ferdinand Grapperhaus, minister van het ministerie van Justitie en veiligheid

Nederland gaat vanaf 25 september verder open. In de horeca, kunst- en cultuursector, professionele sport en evenementensector worden Coronatoegangsbewijzen (CTB) ingezet. Het sluitstuk van het invoeren van de CTB is het toezicht en de handhaving op de naleving. De afgelopen week heeft het kabinet gesproken met het Veiligheidsberaad en de VNG om nadere afspraken te maken over de handhaving. Het kabinet erkent dat er een grote uitdaging ligt voor zowel de ondernemers als gemeenten om alles in goede banen te leiden. Het is belangrijk gezamenlijk op te trekken, daarom is er de afgelopen tijd met burgemeesters, politie, OM maar ook ondernemers gesproken om de invoering van de CTB vanaf aankomende zaterdag zo goed mogelijk te laten verlopen.

Het kabinet en het Veiligheidsberaad hebben over de handhaving met elkaar onderstaande afspraken gemaakt:

Het uitgangspunt is dat bezoekers primair zelf verantwoordelijk zijn voor de naleving van de gestelde maatregelen. Ondernemers, instellingen en verenigingen primair worden geacht te toetsen of bezoekers een geldig CTB hebben, dat correspondeert met hun legitimatie. Omdat dit een extra opgave neerlegt bij ondernemers maar ook gemeenten, heeft het kabinet besloten om voor de periode oktober tot december € 45 miljoen euro beschikbaar te stellen. Dit geld kan worden ingezet voor bijvoorbeeld beveiligers, controleurs of hosts die ondernemers helpen bij de controle van de CTB. De wijze waarop het budget verdeeld wordt en beschikbaar komt wordt spoedig aan gemeenten bekend gemaakt via het Ministerie van Justitie en Veiligheid.

De lokale driehoek concentreert zich primair op locaties waarvan zij acht dat het risico op besmetting en/of niet naleven het grootst is.

Bij herhaaldelijke of opzettelijke niet-naleving van de controleplicht door de ondernemer wordt tot daadwerkelijk ingrijpen over gegaan. Dit kan door middel van een waarschuwing, een last onder dwangsom of door sluiting van een locatie. Bij het opzettelijk niet willen uitvoeren van de CTB kan direct tot sluiting of een dwangsom worden overgegaan. Bestuursrechtelijke handhaving door gemeenten is in deze het sluitstuk en heeft het oogmerk om de naleving te bevorderen.

Deze werkwijze gaat uit van vertrouwen en doet recht aan de inspanningen die het overgrote deel van de ondernemers en instellingen doet om de maatregelen na te (doen) leven. Daar waar het niet goed gaat wordt de verantwoordelijke aangesproken en waar nodig wordt er gehandhaafd.

Het kabinet werkt nog aan een gerichte tegemoetkoming voor nachtclubs en discotheken.

Meer over